Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky používania webových stránok

aktualizované 26.septembra 2022

Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom webového sídla expres.sk, radiomelody.sk, europa2.sk, radiorock.sk a bauermedia.sk je BAUER MEDIA Slovakia, k.s., so sídlom: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava Zastúpená: D.EXPRES k. s ., komplementár, D.EXPRES Management spol. s.r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 1353/B IČO: 35 792 094 DIČ: 2020223216 IČ DPH: SK2020223216 IBAN: SK02 7300 0000 0090 0004 4987 SWIFT: INGBSKBX Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail expres@expres.sk, radiomelody@radiomelody.sk, europa2@europa2.sk, radiorock@radiorock.sk, reklama@bauermedia.sk, reklamačné stredisko BAUER MEDIA Slovakia, k.s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04 pondelok až piatok od 09.00 – 16.00 hod. okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov (ďalej len „BMS“).
 2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/58272 170, https://www.soi.sk.
 3. Webovým sídlom expres.sk sa rozumejú aj podstránky expres.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží, FCB profilov a IG profilov.
 4. Webovým sídlom radiomelody.sk sa rozumejú aj podstránky radiomelody.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží, FCB profilov, a IG profilov.
 5. Webovým sídlom europa2.sk sa rozumejú aj podstránky europa2.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží, FCB profilov, a IG profilov.
 6. Webovým sídlom radiorock.sk sa rozumejú aj podstránky radiorock.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží, FCB profilov, a IG profilov.
 7. Webovým sídlom bauermedia.sk sa rozumejú aj podstránky bauermedia.sk, vrátane podstránok spotrebiteľských súťaží, FCB profilov a IG profilov.
 8. Webové stránky expres.sk, eshop.expres.sk, radiomelody.sk, europa2.sk, radiorock.sk a bauermedia.sk ďalej a vyššie v texte sú spoločne označované ako „webové stránky“.
 9. Služby na webových stránkach sú poskytované bezplatne pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ môže sprístupniť vybraný obsah len osobám, ktoré umožnia používanie cookies. Služby na webových stránkach nie sú adresované deťom mladším ako 16 rokov.
 10. Slovesné diela, fotografie, audiovizuálne diela, zvukové záznamy, softvér a vysielanie ako predmety ochrany autorského práva nachádzajúce sa na webových stránkach možno používať výlučne na súkromné účely a ich sprístupnenie na týchto webových stránkach nie je udelením licencie na ich použitie užívateľovi ani inej osobe, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 11. Podmienkou využívania služieb na webových stránkach je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami; v prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 12. Tieto podmienky a Zásady ochrany osobných údajov a spracúvaní cookies informujú užívateľov:
  • o používaní cookies, prevádzkových a lokalizačných údajov podľa 109 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách,
  • o podmienkach spracovávania osobných údajov v súlade s priamo uplatniteľným NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • o poskytovaní služby informačnej spoločnosti zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 13. Webové stránky by mali korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. BMS neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov webových stránok. BMS tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webových stránkach.
 14. BMS má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. BMS má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webových stránok, a to aj bez akéhokoľvek upozornenia.
 15. BMS si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na webových stránkach. Neznalosť týchto podmienok nie je poľahčujúcu okolnosťou pri ich nedodržiavaní.

Pravidlá diskusie a povinnosti užívateľa

 1. V diskusii je užívateľom zakázané pridávať príspevky, ktoré:
  • obsahujú alebo môžu obsahovať vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám, ktoré môžu byť v rozpore s dobrými mravmi alebo môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov iných osôb,
  • podnecujú alebo môžu podnecovať k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobeniu skupín obyvateľstva, k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti, alebo obsahujú, vyzývajú alebo podporujú iné nezákonné konanie, produkt alebo porušovanie zákonov, vrátane odkazov na internetové stránky s takýmto obsahom,
  • propagujú alebo môžu propagovať komerčné produkty alebo majú zjavne reklamný obsah,
  • obsahujú alebo môžu obsahovať osobné údaje,
  • obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty alebo opakovane obsahujú rovnaký príspevok.
 2. BMS si vyhradzuje právo posúdiť, či daný príspevok môže porušiť pravidlá diskusie a môže zasahovať do jednotlivých príspevkov, zmazať príspevky alebo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá alebo na základe predchádzajúcich príspevkov, je podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 3. Ak sa užívateľ domnieva, že niektorý z príspevkov porušuje tieto pravidlá, môže to oznámiť na expres@expres.sk, radiomelody@radiomelody.sk, europa2@europa2.sk, radiorock@radiorock.sk, reklama@bauermedia.sk.
 4. Príspevky a vyjadrenia jednotlivých diskutujúcich predstavujú názory užívateľov a BMS nezodpovedá za prezentované názory a ani sa s nimi nestotožňuje.
 5. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na webových stránkach, podmienok spotrebiteľských súťaží, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Užívateľom služieb webových stránok vrátane ich podstránok najmä podstránok spotrebiteľských súťaží, FCB profilov a IG profilov je zakázané:
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore s dobrými mravmi,
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe alebo skutočnosti,
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, cigarety, omamné látky, jedy a prekurzory alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  • propagovať pornografiu,
  • propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
  • poskytovať prostredníctvom expres.sk reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.