Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies

aktualizované 15. októbra 2021

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018.

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III kapitole všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v § 19 až 30 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.

Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom www.expres.sk, www.europa2.sk a www.jemne.sk je:

BAUER MEDIA Slovakia, k.s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B
IČO: 35 792 094
Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail: gdpr@bauermedia.sk
Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o.
Kontaktné údaje: gdpr@bauermedia.sk

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa riadi v súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 6 až 12 zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov týmito zásadami:

Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 13 zákona o ochrane osobných údajov iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

Podmienky spracúvania pri poskytnutí súhlasu

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas archivuje počas doby uchovávania údajov.

Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ ale výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Každý poslucháč, ktorý sa dovolá do vysielania Rádia Expres, rádia Europa 2 alebo rádia Jemné, alebo ktorý súhlasí s nahratím záznamu pre účely použitia do vysielania Rádia Expres, rádia Europa2 alebo rádia Jemné udeľuje prevádzkovateľovi tiež bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho zvukového záznamu vo vysielaní Rádia Expres a na expres.sk, rádia Europa 2 a na www.europa2.sk alebo rádia Jemné a na www.jemne.sk; prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu – vysielateľa Rádia Expres.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na gdpr@bauermedia.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať s využitím funkcie Mailchimp alebo iného nástroja na správu e-mailov, ktorý prevádzkovateľ používa.

Účel spracúvania osobných údajov cez expres.sk, europa2.sk alebo jemne.sk

Prostredníctvom expres.sk, europa2.sk, jemne.sk prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na:

Účel Právny základ Oprávnené záujmy Kategórie Doba uchovania
zasielanie newslettera Rádia Expres, rádia Europa 2 alebo rádia Jemné súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami vysielateľa súvisiace s vysielaním a marketingovými aktivitami ako napr. profilovanie užívateľov na základe štatistických údajov z newslettra meno, priezvisko, e-mail 5 rokov
účasť v reklamnej a propagačnej súťaži/hre za účelom poskytovania marketingových informácií súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace so vstupmi do vysielania a so súvisiacimi marketingovými informáciami najmä profil sociálnej siete, e-mail, meno, priezvisko, alebo ďalšie údaje podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hre do uplynutia súťaže a 1 kalendárny mesiac po skončení súťaže
účasť v reklamnej a propagačnej súťaži/hre a odovzdanie výhry výhercom reklamných a propagačných súťaží/hre podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhry prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace so vstupmi do vysielania profil sociálnej siete, e-mail, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, potrebný na kontaktovanie výhercu a ďalej dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby a/alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hre do uplynutia súťaže a 1 kalendárny mesiac po skončení súťaže a pri výhercoch 10 rokov
e-shop osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými aktivitami meno, priezvisko, adresa, telefón, heslo, e-mail 10 rokov
iné aktivity realizované vo vysielaní súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, najmä súvisiace s marketingovými informáciami a so vstupmi do vysielania meno, telefón, tip alebo iný údaj podľa aktuálnej aktivity realizovanej vo vysielaní 1 mesiac
monitorovanie neverejných a verejných priestorov kamerovým systémom súhlas dotknutej osoby, ochrana životne dôležitých záujmov a oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), d), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a), d), f) zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje na spracovanie súvisiace s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa najmä súvisiace s ochranou život, zdravia a majetku Videozáznam 7 dní

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytuje údaje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby Rádia Expres, rádia Europa 2 a rádia Jemné sprostredkovateľovi spoločnosti D.EXPRES, k. s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651, a pri kamerových záznamoch spoločnosti EXPRES NET, k. s. Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1352/B, IČO: 35 810 599, ktoré sú povinné spracovávať osobné údaje za rovnakých podmienok ako prevádzkovateľ.

Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktoré umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ zabezpečí, v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, aby takéto spracovanie bolo zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, že zohľadní:

K právu na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania vrátane práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K právu na opravu a vymazanie (“zabudnutie”) osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj prostredníctvom poskytnutie doplnkového vyhlásenia,

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

K právu na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ma právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo zmluvne podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z.), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z.) vrátane namietania profilovania (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).

Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Dotknutá osoba sa môže odhlásiť od odoberania newslettera Rádia Expres, rádia Europa 2 a rádia Jemné alebo od doručovania iných marketingových informácií na gdpr@bauermedia.sk.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať s využitím funkcie Mailchimp alebo iného nástroja na správu e-mailov, ktorý prevádzkovateľ používa.

K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v prípade, ak porušenia ochrany osobných údajov pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

V oznámení uvedie jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opatrenia prijaté alebo navrhované prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov a kontaktné údaje.

Zásady spracúvania súborov cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby expres.sk, europa2.sk a jemne.sk, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah, umožnili im hlasovať a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb expres.sk, europa2.sk a jemne.sk. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktívne vymazať prípadne zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

Aké cookies používame

Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom prehliadači, kým ho nevypnete, v tom okamihu sa vymažú. časové cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú webovým stránkam si zapamätať informácie kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Na aký účel cookies využívame

Nevyhnutne nutné cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie expres.sk, europa2.sk a jemne.sk. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Cookies výkonu – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú expres.sk, europa2.sk a jemne.sk. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť expres.sk, europa2.sk a jemne.sk.

Cookies funkčnosti – tie vylepšujú fungovanie expres.sk, europa2.sk a jemne.sk. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Cookies používame aj pre správne fungovanie a skvalitňovanie služieb expres.sk, europa2.sk a jemne.sk prostredníctvom personalizovania online audio reklamy, a to preto:

Použitie informácií našimi partnermi

Podobné použitie cookies na marketingové účely uskutočňujú naši obchodní partneri, ktorým poskytujeme reklamné priestory na našich webových stránkach expres.sk, europa2.sk a jemne.sk. Medzi našich partnerov patria dodávatelia reklamnej techniky, reklamné siete, mediálne domy, agentúry a inzerenti. Naši partneri zhromažďujú a používajú informácie zaznamenávané cookies, ktoré definujú využívanie našich služieb poslucháčom (užívateľom), ide najmä o spoločnosti schválené spoločnosťou AdsWizz (http://www.aboutads.info a http://www.networkadvertising.org). V dôsledku toho poslucháčovi zobrazujú najrelevantnejšie reklamy na základe získaných informácií a sprístupňujú ich ostatným subjektom, ktoré zobrazujú alebo objednávajú reklamu na internete.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

Zmena nastavení cookies

V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe “pomoc” každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť TU a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Partneri nášho webu

Pri používaní nášho webu môžu niektorí naši partneri využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Nemôžu to však robiť bez vášho súhlasu. Pokiaľ ste im už tento súhlas udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť priamo v komunikácii s nimi, napríklad prostredníctvom ich stránok. Zoznam partnerov: