Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

aktualizované 01. 08. 2023

Ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), týmto udeľujem spoločnosti BAUER MEDIA Slovakia, k.s. Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sr, vl. č. 1353/B IČO: 35 792 094, kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail: gdpr@bauermedia.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia výslovný a dobrovoľný súhlas so spracúvaním mojich nasledujúcich osobných údajov v súvislosti so zaradením do Evidencie potenciálnych uchádzačov o zamestnanie v nasledujúcom rozsahu a na nasledujúci účel spracúvania:

Súhlas udeľujem na dobu 2 rokov, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Týmto beriem na vedomie, že udelený súhlas so spracovaním osobných údajov mám právo kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov na Prevádzkovateľa. Po uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa.

Prenos do tretích krajín: osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ a EHP.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

Zároveň beriete na vedomie, že ako dotknutá osoba máte nasledovné práva: