Ochrana osobných údajov

Webová stránka už čoskoro v novom dizajne. Viac informácií o našej novej firemnej značke nájdete tu.

Zásady ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies

aktualizované 07.12.2022

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III. kapitole nariadenia a v § 19 až 30 zákona.

Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a dotknuté osoby v týchto zásadách informuje o spracúvaní ich osobných údajov, ako aj o ich právach.

Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom aplikácie je:

BAUER MEDIA Slovakia, k.s. Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B IČO: 35 792 094 Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail: gdpr@bauermedia.sk Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o. Kontaktné údaje: gdpr@bauermedia.sk

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Predmetom tejto informácie podľa čl. 13 nariadenia je poskytnúť informácie najmä používateľom aplikácií, a to aplikácie Rádia Expres, rádia Europa 2, rádia Melody alebo Rádia Rock (ďalej spolu ako „Aplikácia“).

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria a uložia vo Vašom zariadení pri používaní Aplikácie, ktorá súbory cookies využíva. Cookies obvykle obsahujú názov Aplikácie, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanom používaní Aplikácie Vám vie táto vďaka ukladaniu cookies ponúknuť Vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby Aplikácie a prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah, umožnili im hlasovať, a aby sme vedeli analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb Aplikácie. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie v Aplikácii je na rozhodnutí užívateľa.

Právna úprava cookies je okrem všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákona o ochrane osobných údajov, najmä v zákone č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité posúdiť, aké údaje sú v cookies obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou zapísaných údajov identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa Aplikácie, je nevyhnutné takéto cookies považovať za osobný údaj v zmysle článku 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dotknutá osoba – používateľ Aplikácie má všetky práva vyplývajúce z nariadenia o ochrane údajov tak ako sú popísané vyššie v týchto Zásadách. Cookies používame aj pre správne fungovanie a skvalitňovanie služieb Aplikácie prostredníctvom personalizovania online audio reklamy, a to preto:

Aké cookies používame

Používame dočasné a časové cookies. Dočasné sa uchovávajú vo Vašej Aplikácii, kým ju nezatvoríte, v tom okamihu sa vymažú. Časové cookies zostávajú vo Vašej Aplikácii do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania, pomáhajú si zapamätať informácie, kým sa nevrátite, bez osobnej identifikácie návštevníka.

Na aký účel cookies využívame

Technické cookies – tieto sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie Aplikácie. Tieto súbory umožňujú používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam Aplikácie. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú Aplikácii fungovať.

Tieto cookies je v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách možné spracúvať bez súhlasu, nakoľko slúžia na zabezpečenie funkčnosti. Zároveň nie sú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení funkčnosti svojich Aplikácie.

Analytické cookies – tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú Aplikáciu. Z týchto dát sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas v Aplikácii strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí pri otvorení Aplikácie. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Funkčné cookies – funkčné cookies vylepšujú fungovanie Aplikácie. Tieto dáta si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si Vašich volieb môže Aplikácia poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí pri otvorení Aplikácie. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Marketingové cookies - Marketingové cookies pomáhajú sledovať Vaše online návštevy a aktivitu v Aplikácii. Uvedené pomáha poskytovať a zobrazovať Vám relevantnejšie reklamy alebo obmedzujú počet zobrazení reklamy. Tieto informácie používame na to, aby sme obsah zobrazený v Aplikácii čo najviac prispôsobili Vašim záujmom. Tieto súbory cookie môžu zdieľať tieto informácie s inými organizáciami alebo inzerentmi. Ide o trvalé súbory cookie a takmer vždy pochádzajú od tretích strán. Cielené marketingové súbory cookie sa po zatvorení Aplikácie nevymažú a sú teda trvalo uložené na Vašom zariadení.

Tieto cookies je možné používať len na základe Vášho súhlasu, takže ich môžete prijať alebo odmietnuť, a to v rámci pop-up okna, ktoré sa zobrazí pri otvorení Aplikácie. V prípade, že v tomto pop-up okne zakliknete možnosť „Odmietnuť“, vyslovili ste nesúhlas s použitím týchto cookies, ktorý plne rešpektujeme. Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Cookies tretích strán – Cookies tretích strán sú cookies, ktoré ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa práve nachádzate. Tento druh cookies používajú niektoré reklamné systémy, sociálne siete a pod. Tieto cookies sú spravované a patria týmto tretím stranám a prevádzkovateľ na ne nemá dosah. Ich používanie môžete zakázať aj priamo nastavením vo svojom prehliadači.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, čase používania Aplikácie.

Zmena nastavení cookies

Súbory cookies je možné prijať alebo odmietnuť. Nastavenie cookies môžete kedykoľvek zmeniť, t.j. aj odvolať udelený súhlas, a to priamo v Aplikácii v rámci „Nastavenia súborov cookies“. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že odvolaním súhlasu nedôjde k automatickému vymazaniu už na základe súhlasu uložených súborov (cookies). Po odvolaní súhlasu sa cookies už nebudú používať, k ich automatickému vymazaniu však nedôjde. Ak si používateľ želá tieto cookies vymazať, je potrebné tak urobiť ručne, priamo v zariadení. Súhlas sa udeľuje na dobu 1 roka. V prípade neudelenia súhlasu, resp. odvolania súhlasu, sa pop-up okno v Aplikácii opätovne objaví najskôr po uplynutí 6 mesiacov.

Práva dotknutých osôb

K právu na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K právu na opravu a vymazanie („zabudnutie”) osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

K právu na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

K právu na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona alebo na zmluve uzatvorenej s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona ), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

K právu namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona ) vrátane namietania proti profilovaniu (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).

Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

K právu odvolať súhlas

V prípade ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, táto má právo ho kedykoľvek odvolať.

K právu podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona . návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu jej práv, a to na:

Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 tel.: +421 /2/ 3231 32220 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Enriching everyday life

Už čoskoro zmeníme náš firemný dizajn. Prečítajte si o ňom viac.

Viac informácií