Hraj o 3x Kia Ceed a 12x tankovaciu kartu v hodnote 1000€ | Parádne Vianoce!

Parádne Vianoce

Súťaž Parádna výplata (vianočný špeciál Parádne Vianoce) je ukončená. Ďakujeme za dôveru a držíme vám palce v ďalších našich súťažiach.

Kontakt: paradnavyplata@bauermedia.sk

Štatút súťaže Parádna výplata (vianočný špeciál Parádne Vianoce) a Zásady ochrany osobných údajov

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže organizátora BAUER MEDIA Slovakia, k. s. s názvom „Parádna výplata (vianočný špeciál Parádne Vianoce)“ v znení platnom od 20.12.2022.

Základné ustanovenia

 1. Reklamnú súťaž „Parádna výplata (vianočný špeciál Parádne Vianoce)“ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, 821 04, Bratislava, IČO: 357 92 094, IČ DPH: SK2020223216, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1353/B (ďalej ako „organizátor“) ako media representative vysielateľa rozhlasovej programovej služby Europa 2 a Melody spoločnosti D.EXPRES, k. s. so sídlom: Vrútocká 48, Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 35 709 651 zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č.: 1351/B. Technickú realizáciu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 25950/B (ďalej ako „technický realizátor“).
 2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.
 3. Hracím dňom je každý pracovný deň v termíne od 2.12.2022 do 23.12.2022; prvé žrebovanie sa uskutoční 5.12.2022 po 16.00 hod.

Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby rádia Europa 2 a rádia Melody.

Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v termíne od 2.12.2022 do 23.12.2022; prvé žrebovanie sa uskutoční 5.12.2022 po 16.00 hod.

Spôsob propagácie

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetových stránkach organizátora www.europa2.skwww.radiomelody.sk, ako aj vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody.

Podmienky účasti v súťaži

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 16 rokov a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“ alebo „súťažiaci“).
 2. V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.
 3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

Pravidlá

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare „E2“ alebo v tvare „MELODY“ na skrátené číslo 7787 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo „E2“ alebo kľúčové slovo „MELODY“ písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS sú kľúčové slová „E2“ alebo „MELODY“.
 2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
 3. Jedno telefónne číslo sa môže počas jedného kalendárneho mesiaca zapojiť do hry maximálne 150-krát (maximálny počet spoplatnených spätných SMS potvrdzujúcich účasť v súťaži odoslaných na jedno unikátne telefónne číslo počas jedného kalendárneho mesiaca). Ak súťažiaci prekročí maximálny počet odoslaných SMS, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti poslednej zaslanej SMS.
 4. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 1,50 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
 5. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 6. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru v e-shope spoločnosti BAUER MEDIA Slovakia, k. s.. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke https://eshop.bauermedia.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
 7. V súťaži budú 3 súťažné kolá a jedno žrebovanie každý pracovný deň:
  • Prvé súťažné kolo sa uskutoční v termíne od 2.12.2022 od 00:00:01 hod. do 9.12.2022 do 16:00:00 hod.
   V prvom súťažnom kole sa pri prvom žrebovaní dennej výhry 5.12.2022 žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 2.12.2022 od 00:00:01 hod. do 5.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri druhom žrebovaní dennej výhry 6.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 5.12.2022 od 16:00:01 hod. do 6.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri treťom žrebovaní dennej výhry 7.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 6.12.2022 od 16:00:01 hod. do 7.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri štvrtom žrebovaní dennej výhry 8.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 7.12.2022 od 16:00:01 hod. do 8.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri záverečnom žrebovaní hlavnej výhry 9.12.2022 sa žrebuje za účasti notára zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 2.12.2022 od 00:00:01 hod. do 9.12.2022 do 16:00:00 hod.
  • Druhé súťažné kolo sa uskutoční v termíne od 9.12.2022 od 16:00:01 hod. (resp. od posledného dodatočného žrebovania v prvom súťažnom kole) do 16.12.2022 do 16:00:00 hod.
   V druhom súťažnom kole sa pri prvom žrebovaní dennej výhry 12.12.2022 žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 9.12.2022 od 16:00:01 hod. (resp. od posledného dodatočného žrebovania v prvom súťažnom kole) do 12.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri druhom žrebovaní dennej výhry 13.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 12.12.2022 od 16:00:01 hod. do 13.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri treťom žrebovaní dennej výhry 14.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 13.12.2022 od 16:00:01 hod. do 14.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri štvrtom žrebovaní dennej výhry 15.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 14.12.2022 od 16:00:01 hod. do 15.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri záverečnom žrebovaní hlavnej výhry 16.12.2022 sa žrebuje za účasti notára zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 9.12.2022 od 16:00:01 hod. (resp. od posledného dodatočného žrebovania v prvom súťažnom kole) do 16.12.2022 do 16:00:00 hod.
  • Tretie súťažné kolo sa uskutoční v termíne od 16.12.2022 od 16:00:01 hod. (resp. od posledného dodatočného žrebovania v druhom súťažnom kole) do 23.12.2022 do 16:00:00 hod.
   V treťom súťažnom kole sa pri prvom žrebovaní dennej výhry 19.12.2022 žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 16.12.2022 od 16:00:01 hod. (resp. od posledného dodatočného žrebovania v druhom súťažnom kole) do 19.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri druhom žrebovaní dennej výhry 20.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 19.12.2022 od 16:00:01 hod. do 20.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri treťom žrebovaní dennej výhry 21.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 20.12.2022 od 16:00:01 hod. do 21.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri štvrtom žrebovaní dennej výhry 22.12.2022 sa žrebuje zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 21.12.2022 od 16:00:01 hod. do 22.12.2022 do 16:00:00 hod.
   Pri záverečnom žrebovaní hlavnej výhry 23.12.2022 sa žrebuje za účasti notára zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 16.12.2022 od 16:00:01 hod. (resp. od posledného dodatočného žrebovania v druhom súťažnom kole) do 23.12.2022 do 16:00:00 hod.
 8. Náhodným počítačovým výberom sa každý žrebovací deň v čase po 16:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor.
 9. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť akéhokoľvek slova vysloveného vyžrebovaným účastníkom; alebo ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, vyžrebovaný účastník nevyhráva a v prípade dennej výhry sa denná výhra presúva do ďalšieho bezprostredne nasledujúceho žrebovania dennej výhry v súťaži; a to aj v prípade, ak toto žrebovanie je súčasťou nasledujúceho súťažného kola; a pripočíta sa k dennej výhre určenej na ďalšie žrebovanie. Denné výhry sa presúvajú a pripočítavajú až kým výhru nezíska ďalší vyžrebovaný účastník súťaže. Ak sa v poslednom žrebovaní dennej výhry 22.12.2022 nepodarí odovzdať vyžrebovanému účastníkovi dennú výhru v k tomu určenom žrebovaní, tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie, v ktorom sa bude žrebovať zo všetkých platných SMS doručených od 21. 12. 2022 od 16:00:01 hod. do momentu dodatočného žrebovania. Takto bude organizátor postupovať až do odovzdania poslednej dennej výhry. V prípade hlavnej výhry, ak sa ju v prvom a druhom súťažnom kole nepodarí odovzdať v k tomu určenom žrebovaní, tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie, v ktorom sa bude žrebovať zo všetkých platných SMS doručených v danom súťažnom kole do momentu dodatočného žrebovania. Takto bude organizátor postupovať až do odovzdania hlavnej výhry a v takomto prípade od posledného dodatočného žrebovania začína plynúť nové súťažné kolo. V prípade žrebovania hlavnej výhry v záverečnom, treťom súťažnom kole, ak sa ju nepodarí odovzdať v k tomu určenom žrebovaní, tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie, v ktorom sa zakaždým bude žrebovať zo všetkých platných SMS doručených v danom súťažnom kole do 16:00:00 hod. Takto bude organizátor postupovať až do odovzdania hlavnej výhry.
 10. Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a zdvihol telefón najneskôr do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení a zreteľne vyslovil akékoľvek slovo s akýmkoľvek dovetkom tak, aby aspoň časť tohto slova odznela v éteri vysielania v časovom limite 10-tich sekúnd od spustenia časomiery. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.

Výhra

 1. V súťaži je na výhry určené:
  • 12x denná výhra v podobe poukážky na nákup pohonných hmôt v hodnote 1.000 EUR;
  • 3x hlavná výhra pozostávajúca z automobilu Kia Ceed 1,5 T-GDI M6 Silver s voliteľnou výbavou Silver pack a metalízou Lemon Splash v hodnote 18.716,70 EUR s DPH a finančnej výhry vo výške 2.500 EUR, predstavujúcej „plnú nádrž na celý rok“.

Odovzdanie výhry

 1. Organizátor výhercu kontaktuje a výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do siedmich pracovných dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, dátum narodenia a číslo bankového účtu, na ktorý chce, aby mu v prípade finančnej výhry bola výhra odovzdaná (prevedená). V prípade výhry poukážky na pohonné hmoty alebo automobilu, bude osobitne dohodnutý spôsob odovzdania výhry.
 2. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
 3. Organizátor odovzdá (prevedie) finančnú výhru, ktorá je súčasťou hlavnej výhry, výhercovi jej pripísaním na bankový účet výhercu po zrazení príslušnej dane.
 4. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 60 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

Výhry a daň z príjmov

 1. Výhry predstavujú výhry pred zdanením.
 2. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
 3. Organizátor v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 % z peňažnej výhry vždy pri výplate výhry. Ak výhra je vyplatená, poukázaná alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Organizátor nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.

Osobné údaje a osobnostné práva

 1. Účastník zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry.
 2. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Účastník súťaže a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 3. Organizátor informuje účastníka ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:
  Prevádzkovateľ osobných údajov: BAUER MEDIA Slovakia, k. s.; Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava; Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B, IČO: 35 792 094; Kontaktné údaje: tel. 02/59 30 89 00, e-mail gdpr@bauermedia.sk. Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o., e-mail gdpr@bauermedia.sk
  Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „Parádna výplata“. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. Bez údajov o výhercovi, ktoré umožňujú odovzdať výhru, nie je možné výhru výhercovi odovzdať.
  Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a), b), f) zákona č. 18/2018 Z. z. (súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov).
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: (a) počas trvania súťaže môže byť zaslaná aktívnym účastníkom súťaže informačná SMS organizátorom súťaže alebo marketingového partnera organizátora súťaže; účastník súťaže sa môže pri doručení každej takejto správy jednoducho a kedykoľvek bezplatne odhlásiť z príjmu informačných SMS sprav zaslaním SMS v tvare STOP na číslo 7787; táto spätná SMS je bezplatná - (b) výhercovi alebo účastníkovi, ktorý bol vyžrebovaný ale nevyhral, lebo nesplnil podmienky súťaže organizátor zavolá následne po priamom vstupe za účelom nahratia dokrútky do vysielania rádia Europa 2 a rádia Melody.
  Kategórie osobných údajov účastníkov a výhercov: telefónne číslo a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo bankového účtu, dátum narodenia, údaje o zákonnom zástupcovi alebo ďalšie údaje za účelom odovzdania výhry; tieto údaje získava organizátor súťaže následne po výhre súťažiaceho obvykle formou telefonického rozhovoru.
  Doba uchovania osobných údajov: organizátor neuchováva anonymizované telefónne čísla súťažiacich dlhšie po uskutočnení žrebovania do ktorého sa súťažiaci prihlásil; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné.
  Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytne údaje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby rádia Europa 2 a rádia Melody spoločnosti D.EXPRES, k.s., sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651.
  Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.
  Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 4. Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho zvukového záznamu vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody a na www.europa2.sk a www.radiomelody.sk v súvislosti so súťažou; organizátor súťaže je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu – vysielateľa rádia Europa 2 a rádia Melody.

Osobitné ustanovenia

 1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 3. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej programovej služby vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 5. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.
 6. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
 7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá.
 8. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.bauermedia.sk/paradnavyplata.
 9. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.
 10. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.