Parádna výplata

Parádna výplata

Súťaž Parádna výplata je ukončená. Ďakujeme za dôveru a držíme Vám palce v ďalších našich súťažiach.

Stručné pravidlá

 1. Pred žrebovaním pošli SMS s textom CHCEM na číslo 7787
 2. Ak ti zavoláme, dvihni hovor do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom a zreteľne vyslov heslo platné pre konkrétne hracie kolo, ktoré bolo vyhlásené vo vysielaní rádia EUROPA 2 alebo rádia MELODY bezprostredne po poslednom žrebovaní, alebo je uverejnené na www.europa2.sk alebo www.radiomelody.sk, a parádna výplata je tvoja!
 3. Ak nedvihneš hovor v časovom limite so správnym heslom platným pre konkrétny hrací deň alebo nezopakuješ heslo bezprostredne po výzve moderátora, nevyhrávaš.
 4. Žrebuje sa v piatok 2.9.2022 po 14:00 hod. zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 26.8.2022 od 14:00 hod. do piatku 2.9.2022 do 14:00 hod.
 5. V prípade, že sa 2.9.2022 po 14:00 hod. z akéhokoľvek dôvodu nespojíme s vyžrebovaným súťažiacim alebo vyžrebovaný súťažiaci nezdvihne hovor v časovom limite alebo nezdvihne hovor so správnym heslom, tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie. Takto bude organizátor postupovať až do odovzdania výhry súťažiacemu, ktorý splní podmienky súťaže.
 6. Zaslaním SMS získavaš zľavu na nákup tovaru na stránke eshop.bauermedia.sk, ktorú si môžeš uplatniť prostredníctvom kódu z odpovednej SMS

* Maximálna cena spätnej SMS správy je 0,80 € vrátane DPH. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.

Účelom súťaže Parádna výplata je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby rádia Europa 2 a rádia Melody.

Kontakt: paradnavyplata@bauermedia.sk

Štatút súťaže Parádna výplata a Zásady ochrany osobných údajov

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže organizátora BAUER MEDIA Slovakia, k. s. s názvom “Parádna výplata” v znení platnom od 26.8.2022 do 2.9.2022

Základné ustanovenia

 1. Reklamnú súťaž “Parádna výplata” (ďalej ako “súťaž”) organizuje spoločnosť BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, 821 04, Bratislava, IČO: 357 92 094, IČ DPH: SK2020223216, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1353/B (ďalej ako “organizátor”) ako media representative vysielateľa rozhlasovej programovej služby Európa 2 a Melody spoločnosti D.EXPRES, k. s. so sídlom: Vrútocká 48, Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 35 709 651 zapísaná v obchodnom registri OS BA I, odd.: Sr, vl. č.: 1351/B. Technickú realizáciu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387, IČ DPH: SK2020247570, zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 25950/B (ďalej ako “technický realizátor”).
 2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len “štatút”), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby rádia Europa 2 a rádia Melody.

Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase od 26.8.2022 od 14:00:01 hod. do 2.9.2022 do 14:00:00, žrebovanie sa uskutoční 2.9.2022 po 14:00 hod.

Spôsob propagácie

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetových stránkach organizátora www.europa2.sk a www.radiomelody.sk, ako aj vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody.

Podmienky účasti v súťaži

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ak ku dňu prihlásenia sa do súťaže dovŕšila 16 rokov a ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník" alebo „súťažiaci“).
 2. V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu právo žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.
 3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

Pravidlá

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare CHCEM na skrátené číslo 7787 zo SIM slovenských mobilných operátorov v období trvania samotnej súťaže; náklady za odoslanú SMS znáša súťažiaci za podmienok zmluvného vzťahu, ktorý má s príslušným prevádzkovateľom elektronickej komunikačnej služby. Systém realizátora akceptuje kľúčové slovo CHCEM písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa považuje za platnú SMS. Povinným parametrom SMS je kľúčové slovo CHCEM.
 2. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS.
 3. Jedno telefónne číslo sa môže počas jedného kalendárneho mesiaca zapojiť do hry maximálne 150-krát (maximálny počet spoplatnených spätných SMS potvrdzujúcich účasť v súťaži odoslaných na jedno unikátne telefónne číslo počas jedného kalendárneho mesiaca). Ak súťažiaci prekročí maximálny počet odoslaných SMS, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti poslednej zaslanej SMS.
 4. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne telefónne číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,80 € s DPH. Súťažiaci je zaradený do žrebovania po doručení spätnej SMS. Vzhľadom na technickú kapacitu súťažiaci berie na vedomie, že doručenie súťažnej SMS alebo spätnej SMS môže byť s časovým oneskorením oproti času zaslania súťažnej SMS, v takom prípade je pre zaradenie súťažiaceho rozhodujúci čas doručenia spätnej SMS, ktorá je potvrdením doručenia súťažnej SMS.
 5. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 6. Súťažiaci zaslaním SMS získavajú zľavu pre nákup tovaru v e-shope spoločnosti BAUER MEDIA Slovakia, k.s.. V spätnej SMS im bude zaslaný kód, prostredníctvom ktorého si môžu zľavu uplatniť na stránke https://eshop.bauermedia.sk. Platnosť každého kódu je neobmedzená do jeho použitia alebo odvolania.
 7. V súťaži bude jedno žrebovanie v pracovný piatok 2.9.2022. Žrebuje sa zo všetkých platných SMS, ktoré boli doručené od 26.8.2022 od 14:00:01 hod. do 2.9.2022 do 14:00:00 hod. Náhodným počítačovým výberom sa v piatok 2.9.2022 po 14:00:00 hod. vyberie jedno telefónne číslo, na ktoré zavolá moderátor. Každá SMS je zaradená do žrebovania iba jeden raz.
 8. Ak vyžrebovanému účastníkovi telefón zvoní a účastník nezdvihne telefón do 10-tich sekúnd od spustenia zvukovej časomiery moderátorom po prvom zazvonení a v rámci tejto časomiery neodznie aspoň časť hesla súťaže, vyžrebovaný účastník nevyhráva.
 9. V prípade, ak je volané telefónne číslo vyžrebovaného účastníka obsadené, nedostupné, neexistujúce, vypnuté, na linke prebieha iný hovor alebo z iného dôvodu sa mu nepodarí dovolať, nevyhráva.
 10. Na získanie výhry je potrebné, aby vyžrebovaný účastník súťaže preukázal zručnosť reagovať a najneskôr do 10-tich sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení zreteľne ako prvé vyslovil heslo súťaže (slovné spojenie) platné pre konkrétne hracie kolo, a ktoré bolo oznámené vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody bezprostredne po žrebovaní výhercu predchádzajúceho hracieho kola, alebo je uvedené na podstránke súťaže na www.europa2.sk alebo www.radiomelody.sk, tak aby toto heslo súťaže zaznelo v éteri vysielania ako prvé a aby aspoň jeho časť zaznela v časovom limite 10-tich sekúnd od spustenia časomiery; vyžrebovaný účastník nesmie pred vyslovením hesla súťaže povedať iné slová. Moderátor je oprávnený, najmä v prípade nezrozumiteľnosti časti vysloveného hesla súťaže, vyzvať vyžrebovaného účastníka súťaže na zopakovanie hesla; na získanie výhry je potrebné, aby vyzvaný účastník súťaže bezprostredne zreteľne zopakoval iba heslo súťaže, platné pre konkrétne hracie kolo. Moderátor je oprávnený bezprostredne vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody rozhodnúť o tom, či účastník súťaže splnil podmienky súťaže a získava výhru alebo v prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností moderátora má moderátor alebo organizátor súťaže právo bezprostredne vo vysielaní rozhodnúť o odklade rozhodnutia o splnení alebo nesplnení podmienok súťaže kvôli možnosti opakovaného prepočutia si súťažného vstupu. Organizátor je (prostredníctvom moderátora) jedinou oprávnenou osobou rozhodnúť s konečnou platnosťou, či účastník súťaže získa výhru. Výherca bude o výhre informovaný bezodkladne vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody moderátorom alebo ho organizátor bude následne telefonicky informovať o nesplnení alebo splnení podmienok súťaže a získaní výhry.
 11. V prípade, že 2.9.2022 po 14:00 hod. z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k spojeniu s vyžrebovaným súťažiacim alebo vyžrebovaný súťažiaci nezdvihne hovor v časovom limite alebo nezdvihne hovor so správnym heslom, tak sa uskutoční dodatočné žrebovanie. Takto bude organizátor postupovať až do odovzdania výhry súťažiacemu, ktorý splní podmienky súťaže.
 12. Organizátor je oprávnený informovať poslucháčov o aktuálne platnom hesle súťaže kdekoľvek a kedykoľvek vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody.

Výhra

 1. V súťaži je určená peňažná výhra minimálne v sume 1000 EUR; výhra na príslušné žrebovanie po zdanení pre daňového rezidenta predstavuje minimálne 876,50 EUR a pre daňového nerezidenta suma po zdanení závisí od príslušných právnych predpisov inej krajiny.
 2. Súťažiaci, ktorý splní podmienky podľa tohto štatútu a pri prijatí hovoru vyslovil ako prvé slovo heslo súťaže platné pre konkrétny hrací deň, vyhráva príslušnú peňažnú výhru.
 3. Organizátor je oprávnený kedykoľvek medzi jednotlivými žrebovaniami navýšiť peňažnú výhru o ľubovoľnú sumu, ktorá sa pripočíta k sume výhry, o ktorú sa práve hrá a zároveň oznámiť zmenu hesla súťaže pre najbližšie žrebovanie. V prípade neúspešného žrebovania sa celá suma výhry presúva do ďalšieho žrebovania.

Odovzdanie výhry

 1. Organizátor výhercu kontaktuje a výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do siedmich pracovných dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, dátum narodenia a číslo bankového účtu, na ktorý chce, aby mu bola výhra odovzdaná (prevedená).
 2. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.
 3. Organizátor odovzdá (prevedie) výhru výhercovi jej pripísaním na bankový účet výhercu po zrazení príslušnej dane.
 4. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

Výhry a daň z príjmov

 1. Výhry, ktoré obdržia výhercovia na svoj účet, predstavujú výhry po zdanení.
 2. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
 3. Organizátor v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou vo výške 19 % z hlavnej peňažnej výhry vždy pri výplate výhry. Ak výhra je vyplatená, poukázaná alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Organizátor nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.

Osobné údaje a osobnostné práva

 1. Účastník zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry.

 2. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti organizátora a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov https://bauermedia.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Organizátor zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle platných právnych predpisov. Účastník súťaže a výherca má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od organizátora prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 3. Organizátor informuje účastníka ako dotknutú osobu v súlade so zásadami ochrany osobných údajov nasledovne:
  Prevádzkovateľ osobných údajov: BAUER MEDIA Slovakia, k. s.; Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava; Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B, IČO: 35 792 094; Kontaktné údaje: tel. 02/59 30 89 00, e-mail gdpr@bauermedia.sk. Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o., e-mail gdpr@bauermedia.sk

  Účel spracúvania: účasť v reklamnej a propagačnej súťaži „Parádna výplata“. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu a odovzdania výhry. Bez údajov o výhercovi, ktoré umožňujú odovzdať výhru, nie je možné výhru výhercovi odovzdať.

  Právny základ spracúvania účastníkov a výhercov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. a), b), f) zákona č. 18/2018 Z. z. **(**súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov).

  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: (a) počas trvania súťaže môže byť zaslaná aktívnym účastníkom súťaže informačná SMS organizátorom súťaže alebo marketingového partnera organizátora súťaže; účastník súťaže sa môže pri doručení každej takejto správy jednoducho a kedykoľvek bezplatne odhlásiť z príjmu informačných SMS sprav zaslaním SMS v tvare STOP na číslo 7787; táto spätná SMS je bezplatná - (b) výhercovi alebo účastníkovi, ktorý bol vyžrebovaný ale nevyhral, lebo nesplnil podmienky súťaže organizátor zavolá následne po priamom vstupe za účelom nahratia dokrútky do vysielania rádia Europa 2 a rádia Melody.

  Kategórie osobných údajov účastníkov a výhercov: telefónne číslo a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo bankového účtu, dátum narodenia, údaje o zákonnom zástupcovi alebo ďalšie údaje za účelom odovzdania výhry; tieto údaje získava organizátor súťaže následne po výhre súťažiaceho obvykle formou telefonického rozhovoru.

  Doba uchovania osobných údajov: organizátor neuchováva anonymizované telefónne čísla súťažiacich dlhšie po uskutočnení žrebovania do ktorého sa súťažiaci prihlásil; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné a archivačné.

  Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytne údaje vysielateľovi rozhlasovej programovej služby rádia Europa 2 a rádia Melody spoločnosti D.EXPRES, k.s., sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1351/B, IČO: 35 709 651.

  Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

  Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie a takéto žrebovanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

 4. Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže, zároveň udeľuje organizátorovi súťaže bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a použitie jeho zvukového záznamu vo vysielaní rádia Europa 2 a rádia Melody a na www.europa2.sk a www.radiomelody.sk v súvislosti so súťažou; organizátor súťaže je oprávnený postúpiť toto privolenie aj na tretiu osobu – vysielateľa rádia Europa 2 a rádia Melody.

Osobitné ustanovenia

 1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 3. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu rozhlasovej programovej služby vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 5. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám.
 6. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
 7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a jej pravidlá.
 8. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.bauermedia.sk/paradnavyplata.
 9. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.
 10. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.